sweat shots | Metro Dash

Orlando, FL - 1/14/12

Orlando, FL - 1/14/12

Fort Walton Beach, FL - 1/21/12

Fort Walton Beach, FL - 1/21/12

Houston, TX 2/11/12

Houston, TX 2/11/12

Dallas, TX - 2/18/12

Dallas, TX - 2/18/12

Austin, TX - 2/25/12

Austin, TX - 2/25/12

Atlanta, GA - 3/17/12

Atlanta, GA - 3/17/12

Virginia Beach, VA - 4/21/12

Virginia Beach, VA - 4/21/12

Brooklyn, NY - -5/12/12

Brooklyn, NY - -5/12/12